• Kênh Beta

  Cập nhật chính 4 tuần một lần

  Kênh Beta là trải nghiệm xem trước Microsoft Edge ổn định nhất. Với các bản cập nhật lớn cứ 4 tuần một lần, mỗi bản phát hành đều kết hợp các bài học và cải tiến từ các bản dựng dành cho Nhà phát triển của chúng tôi.

 • Kênh Dev

  Cập nhật hàng tuần

  Bạn muốn xem nội dung mà chúng tôi đã làm việc vào tuần trước? Kênh Dev của chúng tôi cung cấp các bản dựng mới nhất sẵn dùng cho Linux, để bạn có thể luôn cập nhật về tiến độ thực hiện của chúng tôi.

Cài đặt dòng lệnh

Nếu bạn là một người hâm mộ Linux thực sự, bạn có thể chỉ muốn tự mình thiết lập PPA của chúng tôi. Dưới đây, chúng tôi cung cấp các hướng dẫn dòng lệnh có thể được dán vào cửa sổ đầu cuối để cài đặt khóa ký, tệp sources.lst và cài đặt.

 • ## Setup
 • curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
 • sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /usr/share/keyrings/
 • sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-beta.list'
 • sudo rm microsoft.gpg
 • ## Install
 • sudo apt update
 • sudo apt install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • curl https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor > microsoft.gpg
 • sudo install -o root -g root -m 644 microsoft.gpg /usr/share/keyrings/
 • sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft.gpg] https://packages.microsoft.com/repos/edge stable main" > /etc/apt/sources.list.d/microsoft-edge-dev.list'
 • sudo rm microsoft.gpg
 • ## Install
 • sudo apt update
 • sudo apt install microsoft-edge-dev
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
 • sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-beta.repo
 • ## Install
 • sudo dnf install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge
 • sudo mv /etc/yum.repos.d/packages.microsoft.com_yumrepos_edge.repo /etc/yum.repos.d/microsoft-edge-dev.repo
 • ## Install
 • sudo dnf install microsoft-edge-dev
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-beta
 • ## Install
 • sudo zypper refresh
 • sudo zypper install microsoft-edge-beta
 • ## Setup
 • sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
 • sudo zypper ar https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge microsoft-edge-dev
 • ## Install
 • sudo zypper refresh
 • sudo zypper install microsoft-edge-dev

Các kênh Người dùng nội bộ cho Android

Các kênh Người dùng nội bộ cho iOS

Kênh Beta cho iOS

Các Nền tảng Khác

Các Microsoft Edge Insider Channels đều khả dụng trên tất cả các phiên bản Windows và Windows Server được hỗ trợ cũng như macOS.